Logo UFC

 • UFC

  UFC

 • Deskundigen- en wetenschappelijk onderzoek

  Deskundigen- en wetenschappelijk onderzoek

 • Opleidingsmomenten

  Opleidingsmomenten

 • Klinische hulpverlening

  Klinische hulpverlening

 • Onderdeel van de dienst psychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen

  Onderdeel van de dienst psychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Protech project

Een innovatief project op het gebied van veiligheidstechnologie. Protech wil een halt toeroepen aan de zorgwekkende toename van misbruikbeelden van minderjarigen die op internet circuleren.

Dit tweejarige, door de Europese Commissie gefinancierde project van 2 miljoen euro, is in maart 2023 van start gegaan en brengt een divers team van vakspecialisten, waaronder deskundigen op het gebied van criminologie, volksgezondheid, seksuele geneeskunde, software-engineering, kinderbescherming en internetveiligheid, bijeen.

In samenwerking met deskundigen uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wil Protech een unieke apparaat technologie ontwikkelen die het bekijken van en de vraag naar dergelijk materiaal aanzienlijk zal verminderen. Het Universitair Forensisch Centrum (UFC) vertegenwoordigt België in het project en zal voornmamelijk instaan voor dataverzameling, alsook de implementatie van de app Salus in een pilootproject. Prof dr. Kris Goethals, Minne De Boeck en Larissa Van Puyvelde zijn vanuit het UFC betrokken bij dit onderzoek. 

De kern van Protech ligt in het gebruikersgerichte ontwerp, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde modellen voor zelflerende technologie om in te kunnen grijpen bij personen die het risico lopen om op het internet toegang te krijgen tot materiaal van seksueel misbruik van minderjarigen. De applicatie, die vrijwillig wordt geïnstalleerd op apparaten, zal het internetverkeer in realtime monitoren. Wanneer er misbruikbeelden van minderjarigen worden gedetecteerd, dan blokkeert de app de weergave van deze inhoud op het scherm van het apparaat. 

Om de app te ontwikkelen werd in een eerste fase onderzoek verricht waarbij we input hebben gevraagd van potentiële gebruikers, alsook professionals die in dagelijkse praktijk werken met de doelgroep. Vervolgens werd op basis van deze bevindingen de app Salus ontwikkeld. In een latere fase zal de app in de vijf landen - België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland-  worden uitgetest in de vorm van een pilootproject.

Meer algemene informatie vind je op de website van het Protech project.  

Heb je specifieke vragen over het project? Contacteer dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Screenshot_2024-01-30_145838.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETHICS COMMITTEE QUALITY MANUAL

Contextproject

Aanbod voor contextfiguren van (potentiële) plegers van zedenfeiten 

 

Tot op heden werden plegers van zedenfeiten of mensen die zich zorgen maken over hun seksuele interesses of seksueel gedrag hoofdzakelijk individueel behandeld in het UFC. De sociale context van (potentiële) plegers (denk hierbij aan partners, ouders of kinderen) bleef dan ook vaak in de kou staan. Dit ondanks dat het plegen van seksuele feiten en/ of het ervaren van afwijkende seksuele interesses ook een enorme weerslag kan hebben op de naasten van (potentiële) zedenplegers. Omwille van de schaamte en het stigma die zij ervaren, zijn naasten van (potentiële) zedenplegers doorgaans weinig geneigd om hulp te zoeken bij hun eigen sociale netwerk of bij hulpverleningsinstanties. Ze zijn dus op zichzelf aangewezen om dit alles te verwerken, wat niet evident is. Contextfiguren blijven dan ook vaak met diepe wonden en vele vragen achter. In combinatie met gevoelens van onbegrip en boosheid kan dit ertoe leiden dat hun relatie met de (potentiële) pleger onder enorme druk te staan komt. In het verlengde hiervan ziet de (potentiële) zedenpleger zijn voorheen ondersteunende netwerk vaak afbrokkelen, hetgeen risico-verhogend werkt. Door ondersteuning en psycho-educatie te voorzien aan contextfiguren omtrent de behandeling voor (potentiële) zedenplegers, maar ook door in de behandeling in te zetten op ondersteuning van het directe netwerk rond een (potentiële) zedenpleger kan dit voorkomen worden.  

 

Met behulp van projectmiddelen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ging het UFC in 2022 van start met het uitwerken en het implementeren van een aanbod gericht op contextfiguren van potentiële zedenplegers. Dit aanbod is tweeledig. Voor die contextfiguren die voornamelijk nood hebben aan heldere en correcte informatie, worden een aantal psycho-educatieve en ondersteunende gesprekken geboden. Zonder in te gaan op de specifieke inhoud van de behandeling die de (potentiële) zedenpleger doorloopt in het UFC, krijgen contextfiguren in deze gesprekken informatie over het plegen van zedenfeiten in het algemeen. Hierbij wordt er onder meer aandacht besteed aan eventuele achterliggende seksuele problematieken, aan mogelijke consequenties voor de sociale omgeving van de (potentiële) zedenpleger en aan potentiële risicosignalen en -situaties. Ook de behandeling van plegers van zedenfeiten in het algemeen en manieren waarop contextfiguren kunnen bijdragen aan hervalpreventie zijn thema’s die in deze gesprekken aan bod komen. Naast dit psycho-educatief aanbod is er de optie om contextfiguren mee te betrekken in het therapeutisch proces van de (potentiële) zedenpleger. Dit door middel van een aantal gesprekken waarop de (potentiele) pleger en zijn naaste aanwezig zijn. Tijdens deze gesprekken wordt er voornamelijk ingezet op het versterken van de relatie en de verbinding tussen de pleger en zijn naaste. Hiertoe wordt er voornamelijk gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen de pleger en zijn naaste. Het (opnieuw) leren communiceren over bezorgdheden, over grenzen en wensen zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Verder wordt er tijdens deze gesprekken aandacht besteed aan de vertrouwensbreuk die er (eventueel) gekomen is tussen de pleger en zijn naaste en wordt er toegewerkt naar herstel van het vertrouwen. Ook reacties van onbegrip en verwerping die de naaste ervaart vanuit zijn omgeving krijgen aandacht tijdens deze gesprekken. De frequentie waarmee deze gesprekken aangeboden wordt, wordt telkens in overleg met de pleger en zijn naaste bekeken en kan variëren doorheen het traject. Hierbij wordt in het oog gehouden dat het behandeltraject van de (potentiële) zedenpleger niet in het gedrang komt. De behandeling van de (potentiële) pleger blijft immers de primaire opdracht van het UFC als gespecialiseerd behandelcentrum.

 

Met het uitbouwen van klinische expertise omtrent het werken met contextfiguren van zedenplegers, wil het UFC ook bijdragen aan de wetenschappelijke kennis omtrent het contextgericht werken met zedenplegers. Deze kennis is tot op de dag van vandaag immers beperkt. In dit verband wil het UFC ook inzetten op het in kaart brengen van hoe er vandaag de dag in Vlaanderen reeds contextgericht gewerkt wordt met zedenplegers in Vlaanderen en wat hierbij good practices maar ook knelpunten zijn.

 

Voor vragen omtrent het contextgerichte aanbod, kan u terecht bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Opleiding justitiehuizen

Basisopleiding seksuele delinquentie

De aangeboden basisopleiding betreft een tweedaagse live opleiding (6u/dag) omtrent seksuele daders ‘in een notendop’. Deze opleiding wordt voorafgegaan door enkele online opnames die moeten worden bekeken vooraleer aan de opleiding kan worden deelgenomen. De vooraf te bekijken opnames vragen een halve dag (+- 3 uur) tijdsinvestering.

De opleiding voorziet een fenomeenbeschrijving en een basiskennis omtrent seksuele daders, daderprofielen, vrouwelijke zedendaders, belangrijke risicofactoren, mythes betreffende seksuele misdrijven en seksuele daders. Alsook een algemeen overzicht van hoe het landschap omtrent de begeleiding en behandeling van zedendaders is georganiseerd en vormgegeven. Verder betreft de opleiding een overzicht van het samenwerkingsakkoord, werken met de prestatieverbintenis, het beroepsgeheim, alsook de sociale kaart betreffende de hulp- en dienstverlening van seksuele delinquenten. Tevens worden relevante samenwerkingspartners en tools aangeraakt die van pas kunnen komen in de dagelijkse praktijk van de justitieassistent m.b.t. de doelgroep seksuele daders. Kortom een eerste -maar noodzakelijke- kennismaking met de problematiek om aan een kwalitatieve begeleiding van deze doelgroep te kunnen doen.

Het programma van de vorming werd samen uitgewerkt met de afdeling justitiehuizen binnen het agentschap Justitie & Handhaving. Ook de doelstellingen per opleidingsonderdeel werden samen geformuleerd.

Stop it Now! Vlaanderen

logotransparant zonder tekst

 

Stop it Now! is een internationaal preventieproject dat seksueel kindermisbruik aanpakt via sociale bewustwording en een hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen, of die van hun naasten.

Stop it Now! wordt ondersteund door het Universitair Forensisch Centrum (UFC). Het UFC voert verschillende opdrachten uit om op een kwalitatieve manier aan preventie te kunnen doen. Het UFC organiseert opleiding en vorming, voert de evaluatie en ondersteunende opdrachten uit en zorgt voor de nationale en internationale inbedding van Stop it Now! in de bestaande netwerkstructuren. Minne De Boeck, onze criminologe, is projectverantwoordelijke van Stop it Now! Vlaanderen. U kan haar met vragen over Stop it Now! bereiken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stop it Now werd in 1992 opgericht door de Amerikaanse Fran Henry om seksueel kindermisbruik tevoorkomen. Fran Henry was zelf slachtoffer en wilde andere kinderen het leed dat haar was overkomen besparen. Stop it Now! bestaat inmiddels al in de Verenigde Staten (1992), Groot-Brittannië, Ierland (2002) en Nederland (2012).
In 2017 werd Stop it Now! ook opgericht in Vlaanderen. Stop it Now! Vlaanderen is een initiatief van het Universitair Forensisch Centrum (UFC) en I.T.E.R., een ambulant behandelcentrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag, in samenwerking met Child Focus, Sensoa, Zornet Icuro en de CAW groep.

Meer info: www.stopitnow.be 

 StopItNow AfficheA3

 

Inschrijven nieuwsbrief

Uitschrijven nieuwsbrief?

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewaard. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven of doorverkocht aan derden (privacyreglement van het UZA).

U kan ten allen tijde uw gegevens aanpassen of zich uitschrijven; een eenvoudige mail aan info@ufc.be volstaat. U kan zich ook steeds uitschrijven via een link onderaan elke nieuwsbrief.

UFC op Twitter