Lets talk about sex affiche

 

 

Verslag

De UFC-studiedag ‘Let’s talk about sex’ startte met een algemeen kader omtrent seksualiteit in de samenleving. De vraag die hierbij gesteld werd was: “Is seksualiteit overroepen?”. Om dit uit te klaren werd er gekeken naar actuele trends en tendensen in de muziek, films, series en boeken. Daarnaast werd er verwezen naar statistieken omtrent pornogebruik, waarbij duidelijk naar voor kwam dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking op regelmatige basis pornografisch materiaal bekijkt. Belangrijke thema’s uit de porno-industrie werden daarbij naar voor gebracht. Daarnaast kreeg het publiek zicht op verschillende etiologische theorieën omtrent seksueel delictgedrag en wat de risicofactoren en beschermende factoren zijn om recidive te voorkomen. Hieruit bleek dat seksualiteit weldegelijk een belangrijk aspect is in (het voorkomen van) seksueel delictgedrag. Tot slot werden enkele (ethische) dillema’s omtrent seksualiteit in de behandelpraktijk van het UFC aangehaald: Wat wordt er toegelaten en waar wordt de grens getrokken bij mensen met een beperking? Hoe maken we het bespreekbaar? Hoe moet er omgegaan worden met mensen die libidoremmende medicatie nemen maar tegelijkertijd een gezonde beschermende relatie koesteren? Hoe nemen we gezonde seksualiteit op in de behandeling van zedendaders? Allemaal vragen waar geen sluitende antwoorden op bestaan. Er is immers nog steeds te weinig wetenschappelijk onderzoek omtrent het thema en er is -jammer genoeg- nog steeds beperkte ervaring met het aspect ‘gezonde seksualiteit in de behandeling van zedendaders’.

Miek Scheepers gaf tijdens de plenaire sessie een toelichting omtrent de organisatie en werking van vzw Aditi, het werkkader rond seksuele dienstverlening werd voorgesteld, rekening houdend met de huidige wetgeving. Miek stond stil bij wat seksualiteit inhoudt en hoe seksualiteit bespreekbaar kan worden gemaakt bij mensen met een beperking. Ze gaf ook bijzondere aandacht aan wat hun rechten zijn met betrekking tot seksualiteit, alsook wat de seksuele rechten zijn bij daders van zedendelicten. De nadruk werd gelegd op het feit dat het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid een essentiële taak is van de hulpverlener, zeker wanneer de hulpverlener werkt met seksuele daders. Doordat seksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt, en het taboe errond doorbroken wordt, kan er aan het basisrecht worden tegemoetgekomen, mits de nodige begeleiding. De hermeneutische cirkel is daarbij een handige tool om te gebruiken in de praktische toepassing ervan. Het is een methodiek om seksuele begeleiding bij mensen met een beperking in kaart te brengen. Aan de hand van praktijkvraagstukken en casussen werd er besproken hoe de methodiek en visie van vzw Aditi kan worden toegepast op cliënten met en zonder een beperking.

Tot slot gaf Miek een aanzet omtrent wat voor beleid moet worden opgesteld om seksualiteit en intimiteit van mensen zonder of met beperking vanuit een positieve ingesteldheid bespreekbaar te maken. Om te kunnen spreken van een positief beleid dient men zich te richten op drie niveaus: kwaliteit, preventie en reactie.

In de namiddag vonden twee workshops en een intervisie plaats.

 

Workshop: Gezonde seksualiteit en de behandeling van zedendaders – Alana Schuerwegen (UFC), Tineke Dilliën (UFC) en prof. dr. Kris Goethals (UFC)

Het spreekt vanzelf dat het thema seksualiteit een essentiële plaats inneemt in de behandeling van zedendaders. Als daderbehandelaars zijn we echter sterk geneigd om voornamelijk te focussen op de afwijkende aspecten van iemands seksualiteitsbeleving en verdwijnt het “gezonde” aspect hiervan al snel op de achtergrond. In deze workshop gingen we, aan de hand van door de deelnemers ingezonden casusmateriaal, aan de slag rond hoe (gezonde) seksualiteit bespreekbaar te maken.

Na een beknopte theoretische introductie omtrent het belang van het bespreken van seksualiteit in de behandeling, werd in groep gebrainstormd rond korte vignetten omtrent specifieke thema’s zoals ongepaste communicatie met de therapeut, een kinderwens bij zedendaders, en het gebruik van Viagra bij personen die libidoremmende medicatie nemen. Vervolgens werd de groep verdeeld in drie kleinere groepen waar per groep intervisie werd gevoerd omtrent een concrete casus. Elke groep kreeg een eigen casus met specifieke vraagstelling voorgelegd: (1) het bewandelen van de grens met de illegaliteit bij het opzoeken van pornografisch materiaal; (2) moeilijkheden in het aangaan van een (seksuele) relatie; en (3) hoe zeer gevarieerde seksuele interesses een plaats te geven binnen de seksualiteitsbeleving?

 

Workshop: Personen met een beperking of autisme: ook seksueel beperkt? – Karen De Wilde (Sensoa) en Annelies Nuyts (UFC)

Het werd lange tijd niet op die manier erkend, maar ook mensen met een beperking maken een seksuele ontwikkeling door. De seksuele ontwikkeling, die overigens veel vroeger start dan de puberteit, kunnen we opdelen in een drietal domeinen: lichaam/grenzen, sekse/gender en relaties/intimiteit. Over die domeinen leren we stapsgewijs en een leven lang; en dat is niet anders bij mensen met een beperking. Een rondvraag deed ons stilstaan bij het gegeven dat er op vlak van intimiteit en seksualiteit ook best een aantal zaken ‘goed’ lopen bij personen met een beperking. Er volgde dan ook een warme oproep om de gezonde seksuele wensen, uitingen of gevoelens van personen met een beperking expliciet te erkennen; ook in situaties die op een bepaalde manier moeilijk lopen. Een beperking hééft een impact op de seksuele ontwikkeling – verschillende uitdagingen kwamen in de workshop aan bod – maar laten we niet vergeten dat een beperking geen impact heeft op de aanwezigheid van bijvoorbeeld nieuwsgierigheid en het verlangen naar een relatie.

Het Vlaggensysteem van Sensoa geeft handvaten om een inschatting te maken van seksueel gedrag bij kinderen en jongeren (‘is dit gedrag oké?’), en om erover in gesprek te gaan met hen. Dat laatste geldt als take home message: laat ons het seksuele gedrag van iemand eerst inschatten op de gepastheid ervan in een bepaalde context (inspiratie daarvoor is te vinden in het Vlaggensysteem en de normatieve lijst die Sensoa gratis beschikbaar stelt). En, misschien zelfs nog belangrijker, ga daarbij niet te snel uit dat je meteen precies weet hoe de vork in de steel zit: start bij het verhaal van de betrokkenen, ga voldoende concretiseren, samen met hen (zoals Miek al aangaf, tijdens de plenaire sessie) en laat daarna je eigen reactie en interventie voortkomen uit de vraag: ‘wat willen we dat de cliënt of patiënt hier nu uit leert?’.

 

Workshop: Beleid en seksualiteit: niet zo sexy – Bart Vandenbussche (Sensoa), Minne De Boeck (UFC) en Wim Huys (UFC)

In de workshop omtrent beleid en seksualiteit werd er op een interactieve manier nagedacht over welke beleidsaspecten belangrijk zijn mee te nemen in je eigen organisatie en hoe je die kan vormgeven en toepassen in de praktijk. We zijn daarbij vertrokken van het uitgangspunt: ‘seksuele agressie is een uiting van een behoefte waaraan niet voldaan wordt’.

Eerst en vooral werd er uitleg gegeven over de drie noodzakelijke niveaus die het ‘Raamwerk voor Seksualiteit en Beleid’ van Sensoa omschrijft. Kwaliteit, preventie en reactie zijn daarbij de drie centrale thema’s. Aan de hand van casussen werd nagedacht over ‘aan welke seksuele behoefte in die situatie niet werd voldaan’, ‘wat voor jou, als professional, de situatie problematisch maakte’, ‘hoe je op een veilige manier aan deze behoefte zou kunnen voldoen’ en ‘welke beleidsaspecten of ondersteuningsnoden zouden kunnen helpen in de uitwerking ervan’. Op deze manier kwamen we tot enkele terugkerende -en herkenbare- behoeften, problemen, noden en oplossingen. Via de beleidsmatrix, waarin de drie niveaus voor een goed beleid zijn opgenomen, konden deze terugkerende fenomenen worden toegepast op de eigen organisatie. Aan de hand van de ‘Tupperware-methode’ werden ook enkele beleidsinstrumenten voorgesteld die kunnen gebruikt worden bij de implementatie van de opgestelde beleidsmatrix in de eigen organisatie. Denk daarbij aan een visietekst, een aaspreekpersoon integriteit, een handelingsprotocol, een gedragscode en het vlaggensysteem. Verschillende best practices werden aangereikt, zodat de deelnemers deze kunnen gebruiken ter inspiratie binnen hun eigen organisatie.

 

parktische info jpeg

Programma lets talk about sex

abstracts final