Sinds januari 2012 werkt het UFC tevens aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM staat voor het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om op basis daarvan behandelingen te evalueren en waar nodig bij te sturen. In 2018 werd besloten het ROM-onderzoek te beëindigen en de focus primair te laten uitgaan naar risicotaxatie.

Sinds januari 2012 werkte het UFC aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM staat voor het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om op basis daarvan behandelingen te evalueren en waar nodig bij te sturen. Alana Schuerwegen, collega van het UFC, stond tot voor kort in voor het verzamelen en verwerken van de data, met oog op een toekomstige output. Dit jaar werd echter besloten om het ROM-onderzoek binnen het UFC te beëindigen.

Ervaringen met ROM in het ambulant forensisch psychiatrische werkveld zijn, ondanks de opmars in de algemene geestelijke gezondheidszorg, nog beperkt. Nochtans biedt het implementeren van ROM in een forensische behandelpraktijk een manier om gefundeerde conclusies te trekken over het behandelverloop. Daarenboven kan het een aanzet geven tot wetenschappelijk onderzoek. Richtlijnen omtrent het opzetten van forensisch ROM-onderzoek in een ambulante setting ontbreken echter vooralsnog.

Een forensische ROM-methodologie werd ontwikkeld en getoetst in een pilotstudie. Deze pilotstudie werd uitgevoerd in het Universitair Forensisch Centrum (UFC), een ambulant behandelcentrum voor seksuele delinquenten.
Na uitvoerige revisie van de huidige ROM-methodologie en de zoektocht naar geschikte instrumenten voor het meten van behandelevolutie bij forensisch ambulant cliënteel met een seksuele stoornis, werd in 2017 geopteerd voor een vereenvoudigde en minder tijdsintensieve ROM-methodologie voor de patiënten.

Desondanks werd doorheen de loop van dit onderzoek geregeld op de beperkingen van de bestaande, in het Nederlands vertaalde, diagnostische instrumenten gebotst. Instrumenten die geschikt bleken voor ROM waren niet geschikt om klinisch relevante domeinen voor een populatie van seksuele delinquenten in kaart te brengen en omgekeerd. Daarnaast bleek dat, afhankelijk van de aard van het gepleegde delict, bepaalde patiënten niet in aanmerking kwamen om geïncludeerd te worden in het ROM-onderzoek.

Om deze reden werd, anno 2018, besloten om het ROM-onderzoek te beëindigen en de focus primair te laten uitgaan naar risicotaxatie. Binnen een forensisch ambulante setting primeert immers een gedegen risicotaxatiebeleid dat door het volledige team ondersteund wordt boven het uitvoeren van risicotaxatie voor onderzoeksdoeleinden.