Sinds januari 2012 werkt het UFC tevens aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM staat voor het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om op basis daarvan behandelingen te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Op weg naar Forensisch Routine Outcome Monitoring (ROM)-onderzoek

A. SCHUERWEGEN1, T. DILLIËN1,2, K. DE BRUYN3, K. GOETHALS1,2

1 Universitair Forensisch Centrum, 2Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute, UAntwerp, 3 CGG Kempen

ACHTERGROND Ervaringen met ROM in het forensisch psychiatrische werkveld zijn, ondanks de opmars in de algemene geestelijke gezondheidszorg, nog beperkt. Nochtans biedt het implementeren van ROM in een forensische behandelpraktijk een manier om gefundeerde beslissingen te nemen over het behandelverloop. Daarenboven kan het een aanzet geven tot wetenschappelijk onderzoek. Richtlijnen omtrent het opzetten van forensisch ROM-onderzoek ontbreken echter vooralsnog.

DOEL Komen tot een ROM-systeem dat bruikbaar is in een forensisch psychiatrische behandelpraktijk.

METHODE Een forensische ROM-methodologie werd ontwikkeld en getoetst in een pilotstudie. Deze pilotstudie werd uitgevoerd in het Universitair Forensisch Centrum (UFC), een ambulant behandelcentrum voor seksuele delinquenten.

RESULTATEN Een aantal vooropgestelde subdomeinen bleken niet klinisch relevant (bv. middelenmisbruik en agressie) en verschillende meetinstrumenten waren niet toereikend voor onze specifieke populatie (bv. Beck Depression Inventory II-NL, van der Does 2002). Om deze reden werden instrumenten die niet klinisch relevant of geschikt bleken voor onze populatie vervangen door instrumenten met een betere betrouwbaarheid en validiteit (bv. Utrechtse Coping Lijst, Schreurs e.a. 1993; STATIC-99, van Beek e.a. 2001; STABLE, van den Berg e.a. 2012). Daarenboven werd de testbatterij zoveel mogelijk ingekort en werd er gekozen voor een langere tijdsperiode tussen de opeenvolgende meetmomenten.

CONCLUSIE Een aantal veranderingen werden doorgevoerd in de vooropgestelde ROM-methodologie. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze aanpassingen de bruikbaarheid en relevantie van ROM ten goede komen.

TOEKOMST Na uitvoerige revisie van het huidige ROM-systeem en de zoektocht naar geschikte instrumenten voor het meten van behandelevolutie bij forensisch ambulant cliënteel met een seksuele stoornis, zal in 2017 worden geopteerd voor een vereenvoudigde en minder tijdsintensieve ROM-methodologie voor de patiënten.